42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Księga wieczysta – jak czytać KW?

akt notarialny Kancelaria Notarialna K.Borten R.JabłońskiPrzed kupnem lokalu lub działki, koniecznie trzeba sprawdzić księgę wieczystą. Czynność tą można zlecić notariuszowi, który dokładnie sprawdzi stan prawny nieruchomości i określi ryzyko wynikające z jej zakupu. Ponadto notariusz łódź załatwi wszelkie sprawy związane z nieruchomością.

Księga wieczysta to urzędowy rejestr prowadzony przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. W Łodzi są to:

  1. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście – www.lodz.sr.gov.pl
  2. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzew – www.widzew.sr.gov.pl

W księdze wieczystej (KW) znajdują się informacje na temat nieruchomości i jej stanu prawnego. Z księgi wieczystej można dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości, czy sprzedający jest rzeczywistym właścicielem nieruchomości lub przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu.

Najczęściej załatwiane sprawy w wydziałach wieczystoksięgowych to:

  • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
  • zakładanie księgi wieczystej dla nieruchomości
  • dokonywanie wpisów praw do księgi wieczystej
  • zlecanie przygotowywania i wydania odpisu księgi wieczystej

Jak czytać księgę wieczystą?

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy zawierające różne informacje dotyczące nieruchomości. Najważniejsze informacje stanowić mogą wzmianki zawarte w dziale III. Mogą tam być wpisane: służebność drogi koniecznej, roszczenia z umów przedwstępnych, oraz bardzo niebezpieczne informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub o uzgodnieniu treści w związku z wywłaszczeniem z nieruchomości.

Informacje zawarte w poszczególnych działach KW:

Dział I – zawiera dane o położeniu, powierzchni, oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, informacje o zabudowaniach i sposobie użytkowania nieruchomości

Dział II – to dane o właścicielu lub właścicielach, użytkowniku wieczystym oraz posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Dział III – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem własnościowego, np. służebnościach obciążających nieruchomość, wpisy różnych roszczeń.

Dział IV – to miejsce gdzie wpisuje się hipoteki, jeśli dana nieruchomość została nabyta z kredytu hipotecznego, to informacje na temat wysokości tego zabezpieczenia będą wpisane w tym dziale.

Czego można się dowiedzieć z odpisu księgi wieczystej?

W odpisie KW znajdują się następujące informacje:

  • dane opisujące nieruchomość: powierzchnia, rodzaj (mieszkanie, działka, dom), położenie (miasto, gmina, adres)
  • dane właściciela (imię i nazwisko, dane adresowe)
  • informacje o ograniczonych prawach rzeczowych (służebnościach ustanowionych na nieruchomości, ustanowionych hipotekach oraz prawach wynikających z umów takich jak dzierżawa, najem)

Co to są wzmianki w księdze wieczystej?

W księgach wieczystych często można spotkać niewiele mówiące numerki. Jeśli w księdze takowe się znajdują, oznacza to, że do działu wieczystoksięgowego sądu wpłynął wniosek, który jeszcze nie został rozpatrzony. Należy to potraktować jako sygnał, że treść księgi wieczystej może być już nieaktualna lub w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Każdy wniosek, który wpłynie do sądu, jest rejestrowany, ma nadaną sygnaturę, to właśnie te numerki zapisane są w księdze, a jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy taki wniosek, wpisuje dane do księgi wieczystej. Wniosek o wpis do KW może złożyć nie tylko właściciel nieruchomości, ale także inny podmiot np. komornik, bank, urząd skarbowy, ZUS, a także osoba prywatna, która chce zabezpieczyć swoje prawo do nieruchomości. Wzmianek znajdujących się w działach II, III, IV nie można lekceważyć, gdyż mogą się okazać kluczowe. Zawczasu lepiej zlecić notariuszowi sprawdzenie księgi wieczystej, jeszcze przed sporządzeniem aktu notarialnego. Może się okazać, że wzmianka oznacza tylko wniosek o sprostowanie numeru działki, bądź połączenie nieruchomości. Niemniej jednak, lepiej się upewnić, sprawdzić samodzielnie lub z pomocą kancelarii notarialnej, w której podpisywany będzie akt notarialny zakupu nieruchomości.

Elektroniczna księga wieczysta

Obecnie możemy się spotkać z dwoma rodzajami ksiąg wieczystych prowadzonych przez sądy. W we wszystkich dużych miastach funkcjonują już elektroniczne księgi wieczyste. Wersje papierowe spotkać można w mniejszych ośrodkach. Wersja elektroniczna KW jest znacznie wygodniejsza i można mieć do niej dostęp w każdej chwili. Oznacza to, że stan prawny nieruchomości można sprawdzić w każdej chwili, również bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać przez internet. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl i podać numer Księgi Wieczystej.