42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Dokumenty

Jakie dokumenty do notariusza?

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości zabudowanej lub działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • zaświadczenie, czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi)
 • zaświadczenie z Lasów Miejskich Łódź zawierające informację, czy grunt w Gminie Miasto Łódź został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Sprzedaż lub darowizna lokalu mieszkalnego, garażu z księgą wieczystą:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 14 dni od daty wydania)
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona

Pełnomocnictwo do sprzedaży:

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
 • opis nieruchomości, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • zakres pełnomocnictwa

Testament:

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

Intercyza – umowa rozdzielności majątkowej:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego – „przecięty” dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.