42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Zaświadczenie czy grunt został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu

 

Kupując nieruchomość zabudowaną lub grunt położony w Gminie Miasto Łódź do sporządzenia aktu notarialnego konieczne jest przedstawienie zaświadczenia zawierającego informację, czy grunt w Gminie Miasto Łódź został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów.

działka w lesie

Chcąc uzyskać zaświadczenie z Lasów Miejskich Łódź należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi lub w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na ul. Łagiewnickiej 305, Łódź 91-509. Można go również pobrać z naszej strony:

Wzór wniosku z Lasów Miejskich Łódź PDF

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię wypisu z rejestru gruntów (wystawioną do 1 miesiąca wstecz)
  • dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia,

Opłatę należy wnieść przelewem na konto Wydziału Finansowego UMŁ ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi na rachunek bankowy nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.
UWAGA: Wniosku nie można opłacić w siedzibie Lasów Miejskich

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w ZZM w Łodzi, ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty. Zaświadczenie z Lasów Miejskich Łódź można odebrać osobiście lub pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji. W przypadku odbioru przez osobę inną niż wskazana we wniosku, należy załączyć pełnomocnictwo, któe uprzednio należy opłacić.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni roboczych, jednak termin realizacji jest zwykle krótszy. O terminie odbioru zaświadczenia można dowiadywać się pod numerem telefonu 42 659 02 49 lub 42 659 00 77 wewn. 11 oraz mailowo lesnictwo@las.lodz.pl