42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska potocznie zwana intercyzą to umowa regulująca kwestie majątkowe między małżonkami lub osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński. Bez zawierania umowy, z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje automatycznie ustawowa wspólność majątkowa, a więc praktycznie wszystko co nabędą w czasie trwania małżeństwa staje się ich wspólną własnością. Sporządzenie intercyzy prowadzi do wprowadzenia odmiennego, aniżeli ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Zawierając intercyzę, małżonkowie mogą zdecydować się na jeden z niżej wymienionych ustrojów majątkowych:

 • ograniczona wspólność majątkowa,
 • rozszerzona wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Intercyzę zawiera się przed notariuszem. Musi mieć ona formę aktu notarialnego, gdyż w przeciwnym razie będzie nieważna. Najczęściej intercyza jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony zawarły ją już w trakcie małżeństwa. Nie jest możliwe natomiast zawarcie intercyzy z mocą wsteczną. Intercyza nie jest dokumentem wiążącym małżonków na całe życie. Mogą oni zmienić treść umowy lub w dowolnym czasie ją rozwiązać. Z chwilą rozwiązania intercyzy między małżonkami powstaje ustrój wspólności ustawowej. Zarówno zmiana majątkowej umowy małżeńskiej, jak i jej rozwiązanie wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Intercyza - umowa majątkowa małżeńska

Zalety i wady intercyzy

Za ustawową wspólnością majątkową przemawia najbardziej możliwość wspólnego rozliczania się małżonków z podatku dochodowego oraz większa zdolność kredytowa małżonków. Niekwestionowaną zaletą intercyzy jest zabezpieczenie majątku jednego z małżonków w razie długów lub bankructwa drugiego. Ważną okolicznością umowy jest termin jej podpisania. Intercyza nie może mieć mocy wstecznej. Dlatego sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej podpisania.

Warunki podpisania intercyzy

 • do notariusza muszą się stawić obie strony umowy, oboje narzeczeni lub małżonkowie
 • żadna ze stron umowy nie może być ubezwłasnowolniona i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • aby notariusz sporządził intercyzę, potrzebna jest zgoda obojga małżonków
 • notariusz musi sprawdzić tożsamość stron umowy na podstawie ważnych dowodów osobistych, które należy zabrać do kancelarii notarialnej
 • gdy intercyza jest podpisywana już po zawarciu małżeństwa, należy okazać notariuszowi skrócone akty małżeństwa
 • jeżeli umowę podpisują przyszli małżonkowie, a z jakichś powodów do ślubu nie dojdzie, dokument jest nieważny

Opłaty związane ze sporządzeniem intercyzy

 • taksa notarialna – 400 zł,
 • podatek VAT – 23% od kwoty taksy – 92 zł
 • wypisy zawartej umowy – kilkanaście złotych za każdy wypis

Oryginał aktu notarialnego zostaje zawsze w kancelarii notarialnej, w której został sporządzany.

Elementy wyłączone spod intercyzy

Istnieją składniki, o które intercyza nie może rozszerzyć wspólności majątkowej. Kwestię tą reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który wyłącza:

 • przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny
 • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie
 • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Przepisy

Dokładne przepisy dotyczące wspólności majątkowej oraz małżeńskiego ustroju majątkowego reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Tytuł I Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe

 • Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy
 • Rozdziały II Umowne ustroje majątkowe
 • Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy