42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Nowe przepisy regulujące obrót działkami rolnymi

Podpisana 28 maja 2019 nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ułatwia obrót ziemią rolną. Zmiana ta daje możliwość zakupu działek rolnych o powierzchni do 1 ha przez osoby niebędące rolnikami. Podpisana przez prezydenta nowelizacja ułatwia zakup i obrót ziemią.

pole uprawneNa bazie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obrót ziemią rolną, zarówno państwową, jak i prywatną był mocno ograniczony. Dotychczas osoba nie będąca rolnikiem mogła kupić nieruchomość rolną o powierzchni maksymalnej 0,3 ha. Na podstawie właśnie podpisanej ustawy powierzchnia nieruchomości rolnej, którą można kupić nie będąc rolnikiem została zwiększona do 1 ha. Dodatkowo taką nieruchomość można kupić również na terenie miasta i nie ma ograniczenia ilości kupowanych działek w mieście. Na terenie wiejskim natomiast na cele nierolne będzie można nabyć jedną działkę do 1 ha. Jeśli powierzchnia kupionych działek rolnych przekroczy 1 ha, nie będzie ich można sprzedać przez 5 lat i konieczne będzie prowadzenie działalności rolniczej.

Prawo pierwokupu działek rolnych na terenie wsi i miast będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę ziemi z 10 do 5 lat. Aby sprzedać ziemię rolną przed upływem okresu 5 lat, trzeba będzie uzyskać w drodze decyzji administracyjnej zgodę dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Trzeba nadmienić, że wcześniej taką decyzję można było uzyskać wyłącznie na drodze sądowej.

Nowelizacja ustawy zwiększa też krąg osób, na rzecz których będzie można zbyć nieruchomość rolną. Teraz taką nieruchomość będzie można sprzedać rodzeństwu, rodzicom oraz pasierbom. Za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (skrót KOWR) nieruchomości rolne na cele dydaktyczne będą mogły nabywać uczelnie, a na cele publiczne państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Wg nowej ustawy KOWR na podstawie decyzji ministra rolnictwa na państwowej ziemi będzie mógł ustanowić zabezpieczenie pod zaciągane zobowiązania finansowe. Pieniądze te umożliwią m.in. finansowanie działalności narodowego holdingu spożywczego.

Przepisy znowelizowanej ustawy wejdą życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.