42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Czynności notarialne

akt notarialny łódźNotariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego i korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Szczególną formą dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej jest akt notarialny. Niedochowanie formy aktu notarialnego, w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności uniemożliwiające wykonanie jej w kancelarii notarialnej.

Czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej Rafał Jabłoński – notariusz

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, Kancelaria Notarialna Rafał Jabłoński – notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. Akty notarialne

akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości

umowa przedwstępna

akty założycielskie spółek prawa handlowego

umowy darowizny

umowy majątkowe małżeńskie

testamenty

inne czynności, które wymagają formy aktu notarialnego

pełnomocnictwa dla czynności notarialnych wymienionych powyżej

 1. Akty poświadczenia dziedziczenia, potwierdzające nabycie spadku i mają skutek prawomocnego postanowienia sądu.
 2. Poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 3. Poświadczenie własnoręczności podpisu
 4. Protokoły ze zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego i innych
 5. Protesty weksli i czeków
 6. Doręczanie oświadczeń, które mogą mieć skutki prawne
 7. Sporządzanie protokołów z podjętej czynności notarialnej
 8. Wypisy i odpisy dokumentów
 9. Wyciągi z dokumentów
 10. Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 11. Przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz danych na nośnikach informatycznych.

W ramach działalności kancelarii notarialnej dokonujemy także innych czynności wynikających z przepisów prawa. Przed dokonaniem czynności notarialnej udzielamy bezpłatnej porady dotyczącej dokonywanej czynności oraz dokumentów, które są wymagane przy jej podejmowaniu.

Czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej. Zgodnie z prawem, w związku z wykonywaniem czynności notarialnych dochowujemy tajemnicy notarialnej, od której zwalnia nas tylko orzeczenie sądu lub zgodne oświadczenie wszystkich uczestników czynności. Chronimy prywatność uczestników biorących udział w czynności notarialnej i gwarantujemy pewność i bezpieczeństwo obrotu.