42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Akt notarialny

akt notarialny Kancelaria Notarialna K.Borten R.JabłońskiCo musi zawierać akt notarialny?

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron stających do aktu notarialnego. Niedochowanie formy aktu notarialnego, w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność.

Akt notarialny powinien zawierać:

  1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu notarialnego, a jeśli jest taka potrzeba lub gdy żądają tego strony – również godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
  2. miejsce sporządzenia aktu (najczęściej jest to siedziba kancelarii notarialnej, ale bywają sytuacje, w których akt sporządzany jest w innym miejscu)
  3. imię, nazwisko notariusza i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – dodatkowo imię i nazwisko zastępcy
  4. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu akt
  5. oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
  6. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
  7. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
  8. podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
  9. podpis notariusza

Jakie zasady obowiązują podczas sporządzania aktu notarialnego?

Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych albo z woli stron.

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu, notariusz obowiązkowo musi przesłać sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu.

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1371), przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu.

Jeżeli akt notarialny jest sporządzony na dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze te powinny być ponumerowane, parafowane i połączone.

Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu.

W akcie notarialnym niedopuszczalne są jakiekolwiek wywabiania i wyskrobywania. Wolne miejsca powinny być przekreślone, a poprawki należy omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby biorące udział w czynności lub przed złożeniem podpisu przez notariusza, jeżeli poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w ten sposób, aby można je było odczytać, a przekreślenia te należy na końcu aktu omówić przed złożeniem podpisów.