42 630 06 34 | 606 982 766 rafal.jablonski@notariusze.lodz.pl

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczeniaNiezależnie od tego, czy dziedziczymy ustawowo, czy na podstawie testamentu, konieczne jest uzyskanie poświadczenia prawa do spadku. Do niedawna prawo do spadku można było uzyskać jedynie w sądzie. Od marca 2009 roku można to załatwić u notariusza. Po zmianie przepisów, zdobycie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe nawet podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz, bez względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. Formalności ograniczone są do minimum, nie ma konieczności składania wniosku ani pism procesowych. Postępowanie u notariusza jest szybsze, łatwiejsze i mniej sformalizowane.

Warunki poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza muszą być spełnione trzy warunki, bez których konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową:

  • do kancelarii notarialnej muszą przyjść wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi
  • wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do podziału spadki
  • notarialne poświadczenie dziedziczenia dotyczy jedynie spadków otwartych po 1 lipca 1984 r. (otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy)

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia należy skontaktować się z Kancelarią Notarialną K.Borten R.Jabłoński Łódź, gdzie udzielą ci informacji, jakie dokumenty trzeba koniecznie zgromadzić do przeprowadzenia tej czynności notarialnej. Standardowo będą to:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • akty urodzenia potencjalnych spadkobierców
  • akty małżeństwa potencjalnych spadkobierców
  • testament lub testamenty – o ile istnieją

W ustalonym terminie wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi i testamentowi muszą stawić się w kancelarii notarialnej gdzie w ich obecności w formie aktu notarialnego sporządzony zostanie protokół dziedziczenia. W protokole tym pod rygorem odpowiedzialności karnej złożą oświadczenia dotyczące m.in. kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia oraz tego, że stwierdzenie praw do spadku nie było przedmiotem postępowania przed sądem. W przypadku, gry spadkodawca sporządził testament, nastąpi jego oficjalne otwarcie i ogłoszenie.

Notariusz sporządza akt poświadczenie dziedziczenia na podstawie ww. protokołu dziedziczenia. W akcie określa się krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku. Akt poświadczenia dziedziczenia nabiera mocy prawnej równej sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. Rejestracja ma na celu uniemożliwienie powtórnego poświadczenia dziedziczenia po tym samym spadkodawcy, co weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL.

Prawo do dysponowania odziedziczonym majątkiem spadkobiercy uzyskują w momencie uzyskania wypisu aktu poświadczenia potwierdzającego prawo do spadku. Na podstawie takiego wypisu można dowolnie rozporządzać majątkiem. Od tej chwili można na przykład sprzedać lub darować odziedziczony dom lub działkę.

Wysokość kosztów związanych z uzyskaniem notarialnego poświadczenia dziedziczenia omówiony został na stronie: http://notariusz-jablonski.pl/notariusz-cennik

Należy pamiętać o konieczności zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się z podatku spadkowego lub skorzystania z przysługującego zwolnienia.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie Poświadczenie Spadkowe to dokument potwierdzający dla spadkobiercy, czy np. wykonawcy testamentu, tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich UE (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii). Dokument ten ma pozwolić na szybkie, łatwe i skuteczne załatwienie międzynarodowej sprawy spadkowej i sprawniejsze wykazywanie tytułu prawnego do spadku. Osobom zamieszkałym w państwach członkowskich Unii ułatwia dochodzenie praw majątkowych, np. wypłatę środków finansowych znajdujących się na kontach banków mających siedzibę w państwach członkowskich. Przepisy dotyczące wprowadzenia europejskiego poświadczenia spadkowego zaczęły obowiązywać 17 sierpnia 2015.